Toon navigatie

Algemene voorwaarden

VeiligDoen B.V., gevestigd aan Roomweg 66, 7523 BR, te Enschede, ingeschreven KvK-nummer 59447265.

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1 De in deze algemene voorwaarden vervatte bepalingen (de “Algemene Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen VeiligDoen B.V. (“VeiligDoen“) en de opdrachtgever, zijnde iedere afnemer van één of meer van de door VeiligDoen aangeboden diensten (“Opdrachtgever“). Afwijkingen van de in het kader van deze diensten tussen Opdrachtgever en VeiligDoen gesloten overeenkomst (“Overeenkomst“) en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VeiligDoen zijn overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes en/of aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Artikel 3 Wijziging en uitvoering overeenkomst

3.1 VeiligDoen voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door VeiligDoen opgegeven termijn. Termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.2 De eerste feedbackronde op het concept zit bij het honorarium en/of tarieven inbegrepen. Indien de Opdrachtgever na de eerste feedbackronde aanvullende feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk en hiervoor zal het gebruikelijke en bij Opdrachtgever bekende uurtarief worden gehanteerd.

3.3 De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door VeiligDoen. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft VeiligDoen het recht om de Overeenkomst op te schorten. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3.4 VeiligDoen heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 Wanneer het noodzakelijk blijkt om de Overeenkomst te wijzigen stelt VeiligDoen de Opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte. In dit geval zullen VeiligDoen en Opdrachtgever de Overeenkomst in onderling overleg aanpassen.

Artikel 4 Honorarium en/of tarieven

4.1 Het honorarium en/of tarieven zijn exclusief BTW.

4.2 Het honorarium en/of tarieven zijn inclusief reis-, verzendkosten, administratie- en kantoorkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling geschiedt door overmaking door middel van een elektronische factuur die binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldaan dient te worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 VeiligDoen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van VeiligDoen.

6.2 Indien VeiligDoen aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van VeiligDoen beperkt tot het bedrag tot maximaal € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door VeiligDoen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VeiligDoen overeenkomstig deze verzekering draagt.

6.3 VeiligDoen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

6.4 VeiligDoen is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken.

6.5 VeiligDoen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VeiligDoen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VeiligDoen kenbaar behoorde te zijn.

6.6 Alle (aansprakelijkheids)vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens VeiligDoen vervallen één jaar na het moment dat de opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

6.7 VeiligDoen biedt zgn. ‘low-cost’ juridische dienstverlening om Opdrachtgevers op een vlotte manier van dienst te zijn en onderscheidt zich op deze wijze van haar concurrenten. Opdrachtgever aanvaardt en erkent het de risico’s die hiermee gepaard gaan, in het bijzonder in het licht bezien van het in dit Artikel 6 Aansprakelijkheid bepaalde.

Artikel 7 Verjaringstermijn en vrijwaring

7.1 Voor alle vorderingen en verweren jegens VeiligDoen en de door VeiligDoen (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

7.2 De Opdrachtgever vrijwaart VeiligDoen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van VeiligDoen en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Op alle diensten waarbij VeiligDoen partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen VeiligDoen en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

8.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder KvK-nummer 59447265.

U kunt onze algemene voorwaarden ook hier downloaden , zodat u altijd op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar